top of page

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Foreningen YouGlobe

 

1.2 Foreningens hjemsted er København.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er motivere børn og unge til at tage aktiv del i deres omgivelser og samfundet som helhed samt styrke deres trivsel og deltagelse i de demokratiske processer.

2.2 Formålet søges opnået ved at udvikle projekter, der styrker børn og unges trivsel og klæder dem på til at tage aktivt del i deres omgivelser og samfundet som helhed.

2.3 Foreningen vil arbejde for at styrke de kompetencer hos børn og unge, som de får brug for i fremtiden, samt gøre det let tilgængeligt for unge at deltage i de demokratiske processer.

2.4 Foreningen indgår samarbejde med repræsentanter fra bl.a. ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner og søger at inddrage dem inden for foreningens formål.

2.5 Foreningen er uafhængig af særinteresser.

3. Beslutningsmyndighed

3.1 Foreningen består af en bestyrelse, en moderatorgruppe og generalforsamlingen. Bestyrelsen er den bestemmende myndighed. Beslutninger træffes således af bestyrelsen, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

4. Bestyrelse

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af tre medlemmer, hvoraf mindst en vælges blandt foreningens daglige ledelse.

4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en fireårig periode.

4.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden bestyrelsesperiodens udløb, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

4.4 Bestyrelsen kan vælge at ansætte en direktør, som varetager den daglige drift og ledelse under ansvar over for bestyrelsen.

4.5 Bestyrelsen udarbejder temaer og kommissorier for foreningens arbejde. 

5. Organisation

5.1 Der holdes bestyrelsesmøde mindst en gang om året. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

6. Generalforsamling

6.1 Den årlige generalforsamling holdes hvert år inden 1. juli.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov.

6.3 Bestyrelsen skal senest to måneder før den ordinære generalforsamling meddele dato og tidspunkt. Indkaldelse samt dagsorden skal sendes ud senest to uger før mødet.

6.4 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal sendes til formanden senest fire uger før mødet enten pr. brev eller email. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der fremgår af dagsordenen.

6.5 Mødeberettigede er alle medlemmer, stiftere og samarbejdspartnere.

6.6 Stemmeberettigede er alle medlemmer, stiftere og samarbejdspartnere.

6.7 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af ordstyrer

  • Valg af dirigent, som fører beslutninger til referat

  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.

  • Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse.

  • Diskussion af temaer og kommissorier for foreningens arbejde.

  • Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Regnskab

7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

7.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

8. Tegning og hæftelse

8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

8.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af foreningens påhvilende forpligtelser.

9. Vedtægtsændringer

9.1 Ændringer af foreningens vedtægter besluttes på den årlige generalforsamling.

10. Startfase

10.1 Foreningen er stiftet under den stiftende generalforsamling den 26.  juni 2012

10.2 Foreningens bestyrelse skal arbejde for, at foreningen opnår den støtte, som er nødvendig for, at foreningen kan opfylde sit formål.

11. Opløsning

11.1 Hvis bestyrelsen ikke anser den nødvendige støtte for opnået, kan bestyrelsen ved simpelt flertal vælge at opløse foreningen, jævnfør punkt 5.2

11.2 Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

bottom of page