Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Foreningen YouGlobe

1.2 Foreningens binavn er Tænketanken YGlobe.

1.3 Foreningens hjemsted er København.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er motivere børn og unge til at tage aktiv del i deres omgivelser og samfundet som helhed, styrke deres deltagelse i de demokratiske processer og sikre dem mere synlighed i den offentlige debat og daglige nyhedsstrøm.

2.2 Formålet søges opnået ved at udvikle projekter, der motiverer børn og unge til at tage aktivt del i deres omgivelser og samfundet som helhed.

2.3 Foreningen vil arbejde for at gøre det let tilgængeligt for unge at deltage i de demokratiske processer og komme til orde i den offentlige debat.

2.4 Foreningen indgår samarbejde med repræsentanter fra ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner og søger at inddrage dem inden for foreningens formål.

2.5 Foreningen er uafhængig af særinteresser.

3. Organisation

3.1 Alle kan gratis melde sig ind i foreningen.

3.2 Foreningen arbejder for at nedsætte et advisory-board.

3.3 Foreningen ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.

4. Beslutningsmyndighed

4.1 Foreningen består af en bestyrelse, en moderatorgruppe og generalforsamlingen. Bestyrelsen er den bestemmende myndighed. Beslutninger træffes således af bestyrelsen, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

5. Bestyrelse

5.1 Foreningen ledes af en arbejdende bestyrelse, som består af tre medlemmer, hvoraf mindst to vælges blandt foreningens daglige ledelse.

5.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en fireårig periode.

5.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden bestyrelsesperiodens udløb, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

5.4 Bestyrelsen kan vælge at ansætte en direktør, som varetager den daglige drift og ledelse under ansvar over for bestyrelsen.

5.5 Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med medlemmerne temaer og kommissorier for foreningens arbejde.

6. Organisation

6.1 Der holdes bestyrelsesmøde mindst en gang om året. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

7. Generalforsamling

7.1 Den årlige generalforsamling holdes hvert år inden 1. juli.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov, eller hvis mindst fem procent af foreningens medlemmer kræver det med angivelse af årsag. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger, efter bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

7.3 Bestyrelsen skal senest to måneder før den ordinære generalforsamling meddele dato og tidspunkt. Indkaldelse samt dagsorden skal sendes ud senest to uger før mødet.

7.4 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal sendes til formanden senest fire uger før mødet enten pr. brev eller email. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der fremgår af dagsordenen.

7.5 Mødeberettigede er alle medlemmer samt stiftere og samarbejdspartnere.

7.6 Stemmeberettigede er alle medlemmer samt stiftere og samarbejdspartnere.

7.7 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af dirigent, som fører beslutninger til referat
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse.
5. Diskussion af temaer og kommissorier for tænketankens arbejde.
6. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Regnskab og revision

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

8.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

9. Tegning og hæftelse

9.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af foreningens påhvilende forpligtelser.

10. Udtrædelse og eksklusion

10.1 Medlemmer af foreningen kan uden varsel melde sig ud.

10.2 Alle medlemmer skal overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse. Hvis ikke et medlem gør det, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet.

10.3 Ekskluderede medlemmer har ikke ret til at melde sig ind igen senere.

11. Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer af foreningens vedtægter besluttes på den årlige generalforsamling.

12. Startfase

12.1 Foreningen er stiftet under den stiftende generalforsamling den 26.  juni 2012

12.2 Foreningens bestyrelse skal arbejde for, at foreningen opnår den støtte, som er nødvendig for, at foreningen kan opfylde sit formål.

13. Opløsning

13.1 Hvis bestyrelsen ikke anser den nødvendige støtte for opnået, kan bestyrelsen ved simpelt flertal vælge at opløse foreningen, jævnfør punkt 6.2

13.2 Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.