Foreningen YouGlobe / Istedgade 91 st. / 1650 Kbh. V / 29931282 / info@youglobe.dk / www.youglobe.dk / CVR-nr: 35195106

  • Facebook Social Icon

youglobes projekter 

projekter 2019-20

Brætspillet 'Opdag Europa'

UDSKOLING/GYMNASIUM: Med støtte fra Europa-Nævnet har YouGlobe udviklet brætspillet ‘Opdag Europa' til samfundsfag i 8.-10. klasse og gymnasiet. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres og andre europæeres hverdag.  

Virksomheder stiller opgaver til højtbegavede elever 

UDSKOLING/GYMNASIUM: Med støtte fra Undervisningsministeriet udvikler YouGlobe undervisningsmateriale for højtbegavede elever i henholdsvis grundskole og gymnasium. Formålet er at udfordre eleverne, så de udnytter deres fulde potentiale og øger deres trivsel i samværet med andre højt begavede unge. I projektet skal eleverne agere konsulenter for en række virksomheder, biblioteker og organisationer, som stiller udfordringer til eleverne. Projektet, der udvikles i samarbejde med bl.a. Akademiet for Talentfulde Unge og Lyngholmskolen i Farum, bliver publiceret ultimo 2020.

Dialogmøderne 'Europas fremtid – din stemme'

GYMNASIET: Med støtte fra Europa-Nævnet besøgte YouGlobe i foråret 2019 ti gymnasier rundt om i landet for at motivere de unge førstegangsvælgere til at tage stilling til EU og benytte deres stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget. Der deltog tre-fire kandidater til parlamentet i debatten med eleverne, der handlede om klimaafgifter på flyrejser og øremærket barsel til alle mænd i EU.  

Materiale om frihed, frisind og ligestilling

MELLEMTRINNET: ‘Frihed og frisind' er et undervisningsmateriale om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling, og hvordan alle har ret til at være, som de er, og leve, som de gerne vil. Det kan fx være, at man ar to fædre og ingen mor, går med tørklæde eller ønsker at skifte køn. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  

Materiale om frisind og tolerance  

INDSKOLINGEN: 'Magnus, opgangen og skolen Højt til loftet' er en højtlæsningsbog med et persongalleri, hvor frisind og tolerance over for forskelligheder kommer i spil, og tilhørende undervisningsmateriale. Selvom beboerne ofte er uenige, må de acceptere hinanden og hinandens ret til at være forskellige, for at de kan leve side om side. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  

projekter 2018

EU's rolle i løsningen af globale problemer

GYMNASIER/SPROGSKOLER: Med støtte fra Europa-Nævnet besøgte YouGlobe 10 gymnasier i efteråret 2018 for at debattere EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger med fokus på flygtningepolitik og klimaforandringer. På møderne deltog repræsentanter fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der hver især havde deres bud på løsninger. Møderne varede 1,5 time og blev styret af en ung moderator fra YouGlobe. 

Styrk elevernes sociale kompetencer via kamplege

INDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe udviklet materiale til at styrke elevers sociale kompetencer og selvkontrol via kamplege og følelsestræning. Materialet er målrettet indskolingen og lærer eleverne at afkode hinandens følelser og håndtere situationer, hvor de bliver meget vrede eller kede af det. Materialet er forskningsbaseret og bygget op om universet i computerspillet 'FrikvartersNinja'. 

Mobbestop-møder og materiale til at styrke
klassens fællesskab

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 mobbestop-møder for mellemtrinnet i Midtjylland og på Sjælland i forlængelse af de 143 mobbestop-møder, der blev afholdt i 2015/16. Møderne havde fokus på, hvordan mobning opstår, og hvordan klassen kan stå sammen om at forebygge mobning. Desuden lærte eleverne, hvad de konkret kan gøre, hvis de oplever mobning, og at alle i klassen har en ansvar for, at ingen står udenfor.

Undervisningsministeriets demokrati-kampagne 

GRUNDSKOLEN: YouGlobe udviklede størstedelen af materialerne til indskoling, mellemtrin og udskoling til Undervisningsministeriets kampagne 'Demokrati Under Udvikling' om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Kampagnen skal styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer. Eleverne kan blandt andet deltage i en samtalesalon, være med til at sætte deres aftryk på et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

projekter 2017

Dialogmøder om EU's fremtid i forlængelse af Brexit

GYMNASIER: Med støtte fra Europa-Nævnet afholdt YouGlobe debatmødet 'Tilbage til EU's vision' på 10 af landets gymnasier. På møderne debatterede repræsentanter fra Europæisk Ungdom og eleverne EU's fremtid i forlængelse af Brexit. Projektet består desuden af undervisningsmateriale, så gymnasielærere selv kan afholde et dialogmøde med en eller flere klasser og booke repræsentanter fra Europæisk Ungdom som paneldeltagere. 

Samtalesaloner om reformationen

UDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeret udviklede og afholdt YouGlobe 33 samtalesaloner med titlen ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ i forbindelse med 200-års jubilæet for Reformationen. Med udgangspunkt i to humoristiske kortfilm blev eleverne klogere på kønsroller og børneopdragelse på reformationstiden og debatterede familieliv, opdragelse og kønsroller i dag kontra på reformationstiden. 

Iværksætteri og social innovation

UDSKOLING/GYMNASIER: Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe i samarbejde med KFUM-Spejderne i Danmark udviklet materiale til 10. klasses faget iværksætter. I projektet arbejder eleverne med at udvikle og gennemføre projekter, der gavner deres lokalområde. Som en del af forløbet kan skolerne få gratis besøg af en projektpilot og/eller spejderleder, der gennemfører et forløb om idéudvikling, teambuilding eller kommunikation. 

Digital dannelse og trivsel på de sociale medier

UDSKOLINGEN/GYMNASIER: Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe udviklet materialet ’Digital Superkarma’. Materialet handler om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens trivselsregler på de sociale medier samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.  

projekter 2016

Mobbestop-møder lærer elever at sige fra

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden og 15. Juni Fonden afholdt YouGlobe 43 mobbestop-møder (i forlængelse af de 100 mobbestop-møder året før). Møderne har bl.a. fokus på, hvad eleverne kan gøre, hvis de oplever mobning. Og det er der brug for, idet projektets trivselsmåling viste, at ca. 45 pct. af eleverne har oplevet nogen fra klassen blive mobbet, og 53 pct. af dem ikke vidste, hvad de skulle gøre ved det. 

Materiale om at være ung på landet

UDSKOLING: Med støtte fra Landdistriktspuljen under den daværende Erhvervsstyrelse udviklede YouGlobe undervisningswebsitet 'Ung på landet'. Materialet består af elevtekster og debatspørgsmål/opgaver om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af denne udvikling samt udviklingsmuligheder og udfordringer i landdistrikterne. 

Rollespil om EU og flygtningekrisen

GYMNASIER/UDSKOLING: Med støtte fra Europa-Nævnet har YouGlobe udviklet materialet ’Banke banke på Europas dør’ om det fælleseuropæiske samarbejde.  
Spillet, der følger den aktuelle flygtningesituation, har til formål at få eleverne til at sætte sig ind i andre europæiske landes baggrund og bevæggrunde for at handle, som de gør i det virkelige fælleseuropæiske samarbejde. Desuden skal de opnå en forståelse for, hvorfor svært det er så svært at nå til enighed. 

EU2020 – de udfordrede

GYMNASIER/ UDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeriet og Europa-Nævnet har YouGlobe udviklet materialet 'EU2020 - de udfordrede' om EU's 2020-plan, og hvilke indsatsområder planen særligt retter sig mod. Materialet er desuden udkommet i bogform, så i alt 100 gymnasier kunne bestille et gratis klassesæt.

projekter 2015

Demokratimøder i anledning af grundlovens jubilæum

GYMNASIER: Med støtte fra Grundlovspuljen afholdt YouGlobe 20 debatmøder på landets gymnasier i anledning af 100-året for Grundloven. Bølgerne gik højt, og der var god karma politikerne imellem, da de sammen med eleverne debatterede 16-års valgretsalder og racismeparagraffen. Under møderne kunne eleverne give deres mening til kende samt sende spørgsmål til politikerne via sms. 

YouGlobe undersøger unges demokratiske deltagelse

GYMNASIER: Kun fire ud af ti unge oplever selv, at de deltager i demokratiet. En af årsagerne er, at de ikke synes, de har nok viden om politik til at kunne deltage eller have politiske holdninger. Det viser en undersøgelse, som foreningen YouGlobe i 2015 gennemførte på 16 forskellige ungdomsuddannelser med i alt 1.862 deltagende elever.
Flere af de unge i undersøgelsen svarede, at de ikke er godt nok informeret til at kunne skelne mellem partierne og derfor ikke bruger deres stemmeret.

Demokratiprojekt for 8. klasses elever

UDSKOLING: Med støtte fra Kulturstyrelsen udviklede YouGlobe et demokratiprojekt for 8. klasses elever i samarbejde med Ballerup, Rødovre og Øbro-Jagtvej biblioteker. I projektet fik eleverne erfaringer med at researche og argumentere for politiske dilemmaer samt danne sig kvalificerede holdninger og argumentere for dem. Projektet involverede en gruppe frivillige unge, som var med til at udvikle det, samt unge fra Ballerup Herlev Produktionsskole, der producerede to kortfilm, som blev debatteret på tre dialogmøder for 8. klasses elever. 

Mobbestop-møder på 100 skoler

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 mobbestop-møder med titlen ’Bland dig IKKE udenom’ for mellemtrinnet på landets skoler. Møderne, der blev udviklet med mobbefaglig bistand fra Red Barnet, havde fokus på at give eleverne nogle værktøjer til at sige fra over for mobning og hjælpe andre, der bliver udsat for mobning. I møderne indgik tre kortfilm, der viser nogle konkrete mobbesituationer, som eleverne skal debattere.  

projekter 2014

Materiale om unges europæiske identitet

GYMNASIER: Med støtte fra Europa-Nævnet udviklede YouGlobe materialet ’Ung i Europa’, der i forlængelse af Europa-Parlamentsvalget 2014 skulle styrke danske unges europæiske identitet samt forståelse for de problemstillinger, som behandles i EU-regi eller diskuteres på europæisk plan, og som er særligt relevante for dem selv, fx ungdomsledighed.

SPROGSKOLER: Med støtte fra Undervisningsministeriet udviklede YouGlobe et undervisningsforløb om det danske demokrati og velfærdssystem til undervisning på sprogcentre. Da det danske demokrati hviler på ytringsfrihed og en aktiv debatkultur, er materialet bygget op om en række kortfilm, der illustrerer nogle politiske dilemmaer, som kursisterne efterfølgende skal debattere og tage stilling til. 

Materiale om det danske velfærdssystem

projekter 2013

De unges folkemøde 

Op mod 200 unge sejlede under Folkemødet på Bornholm til Christiansø for at diskutere problemer med ungdomsledigheden og unges indflydelse på samfundet. Ungdomsmødet var arrangeret af YouGlobe i samarbejde med 3F Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Vallekilde Højskole, Netværket Af Ungdomsråd og UP Ungdomsproduktion. Blandt de øvrige deltagere var repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors, Yngre Sagen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstre Ungdom, HK Ungdom, Det danske spejderkorps, tre ungdomsskoler, SF Ungdom, 3F Ungdom og Dansk Metal Ungdom. Ungdomsmødet var finansieret af EU-programmet Aktive Unge og Foreningen Roskilde Festival. 

YouGlobe afholdt på Folkemødet i 2013 ’De unges valgmøde’ i samarbejde med Danske Regioner. Under valgmødet bliver der diskuteret, stemt og taget stilling til en række dilemmaer, som regionspolitikerne sidder med til daglig. Deltagerne kunne både stemme og stille spørgsmål via deres mobiltelefoner og bedømme politikernes argumenter i løbet af valgmødet. Både politikere og deltagere blev bl.a. stillet over for dilemmaet, om man skal prioritere at bruge penge på særligt talentfulde unge eller hellere støtte unge, der er i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Et andet dilemma var, om man skal prioritere at bruge penge på ungdomscafeer på landets hospitaler frem for flere behandlingspladser til unge med spiseforstyrrelser.

De unges valgmøde i samarbejde med Danske Regioner

100 valgmøder i samarbejde med Danske Regioner

I samarbejde med Danske Regioner afholdt YouGlobe 100 valgmøder på ungdomsuddannelser op til kommunal- og regionsvalget. Formålet var at motivere unge førstegangsvælgere til at bruge deres stemmeret. Op mod 20.000 elever deltog i møderne, der viste de unge, at regionspolitik i høj grad handler om deres egen hverdag og fremtid. For eksempel har det stor betydning, om bussen stopper tæt ved gymnasiet, om der mangler uddannelsestilbud til særligt kvikke elever, og hvordan vi hjælper frafaldstruede elever med at gennemføre deres uddannelse. 

20 valgmøder i samarbejde med Integrationsministeriet

I samarbejde med Social- og Integrationsministeriet afholdt YouGlobe i alt 20 valgmøder for nydanskere som en del af den landsdækkende kampagne 'Alles Valg'. Formålet var at motivere deltagerne til at bruge deres stemmeret ved at synliggøre, at de beslutninger, politikerne tager, har betydning for deres egen hverdag, og at det ikke er ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. Valgmøderne var bygget op om fire kortfilm om en række konkrete dilemmaer, som både politikere og deltagere skulle tage stilling til og stemme om via sms.

projekter 2012

Foreningen YouGlobe bliver stiftet

Med støtte fra Undervisningsministeriet stiftes foreningen YouGlobe, der var tænkt som et digitalt talerør, hvor 13-19 årige kunne skabe og formidle egne nyheder, debatter, afprøve politiske budskaber, statements og i det hele taget styre deres eget univers baseret på moderne, social kommunikation. Afsættet var den enorme interesse for politik og journalistik blandt unge i folkeskolen, på efterskoler, gymnasier mm.