YouGlobes projekter 2012-2019

2019

Undervisningsmateriale til højt begavede elever

YouGlobe har modtaget midler fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at udvikle undervisningsmateriale for talentfulde elever i henholdsvis grundskole og gymnasium. Formålet er at udfordre eleverne, så de udnytter deres fulde potentiale og øger deres trivsel i samværet med andre talentfulde unge. I projektet skal eleverne agere konsulenter for en række virksomheder, biblioteker og organisationer, som stiller udfordringer til eleverne. Projektet udvikles i samarbejde med bl.a. Akademiet for Talentfulde Unge, Tietgen, Technology Denmark og Lyngholmskolen i Farum. 

Debatmøder på gymnasier op til Europa-Parlamentsvalget

Med støtte fra Europa-Nævnet besøger YouGlobe i foråret 2019 i alt 10 gymnasier rundt om i landet for at motivere de unge førstegangsvælgere til at tage stilling til EU og benytte deres stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget 26. maj. Mødet bliver faciliteret af en ung moderator fra YouGlobe, og der deltager 3-4 politiske kandidater i debatten med eleverne.  

Materiale til mellemtrinnet om frisind og fordomme

Med støtte fra Undervisningsministeriet skal YouGlobe i 2019 udvikle undervisningsmateriale til mellemtrinnet om frisind og fordomme. Formålet er at få eleverne til at reflektere over, hvordan vores fordomme om hinanden påvirker frisindet negativt. Materialet vil lære eleverne om, hvordan man forholder sig respektfuldt, åbent og nysgerrigt til andre – også dem, man er uenige med. 

Materiale til indskolingen om ligestilling, frisind og frihed

Med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler skal YouGlobe i 2019 udvikle undervisningsmaterialet 'Opgangen' til indskolingen. Formålet er, at eleverne opnår viden om værdierne ligestilling, frisind og frihed, og at de reflekterer over, hvad værdierne betyder i praksis, og hvorfor de er vigtige at fastholde.  

2018

Dialogmøder på gymnasier om EU'S rolle i løsningen af globale problemstillinger

Med støtte fra Europa-Nævnet besøger YouGlobe i efteråret 2018 gymnasier rundt om i landet for at debattere EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger med fokus på flygtningepolitik og klimaforandringer. På møderne deltager repræsentanter fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der hver især har deres bud på løsninger. Møderne varer 1,5 time og styres af en ung moderator fra YouGlobe. 

Læs mere om møderne her

Materiale til indskolingen: Styrk elevernes sociale kompetencer via kamplege

Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe udviklet materiale til at styrke elevers sociale kompetencer og selvkontrol via kamplege og følelsestræning. Materialet er målrettet indskolingen og lærer eleverne at afkode hinandens følelser og håndtere situationer, hvor de bliver meget vrede eller kede af det. Materialet er forskningsbaseret og bygget op om universet i computerspillet 'FrikvartersNinja'.  

Gå til materialet 'Frikvarters Ninja'

100 mobbestop-møder og materiale til at styrke klassens fællesskab

Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 nye mobbestop-møder for mellemtrinnet i Midtjylland og på Sjælland. Møderne har fokus på, hvordan mobning opstår, og hvordan klassen kan stå sammen om at forebygge mobning. Desuden lærer eleverne, hvad de konkret kan gøre, hvis de oplever mobning, og at alle i klassen har en ansvar for, at ingen står udenfor.

Gå til mobbestop.dk

Materiale til Undervisningsministeriets landsdækkende demokrati-kampagne

YouGlobe udviklede størstedelen af materialerne til indskoling, mellemtrin og udskoling til Undervisningsministeriets kampagne 'Demokrati Under Udvikling' om fællesskab, demokrati og medborgerskab.  Kampagnen skal styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og består af materialer og forløb til grundskole, ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse.  

Som en del af kampagnen kan eleverne blandt andet deltage i en samtalesalon, være med til at sætte deres aftryk på et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

Gå til Demokrati Under Udvikling

2017

Dialogmøder på gymnasier om EU's fremtid i forlængelse af Brexit

Med støtte fra Europa-Nævnet afholdt YouGlobe 10 debatmøder på nogle af landets gymnasier med titlen 'Tilbage til EU's vision'. På møderne debatterede repræsentanter fra Europæisk Ungdom EU's fremtid i forlængelse af Brexit med eleverne: Er EU under afvikling, hvad kan danske unge bruge EU til, og hvorfor er EU's fremtid vigtig for nutidens unge? Projektet består desuden af undervisningsmateriale i form af talepapir og powerpoint, så gymnasielærere selv kan afholde et dialogmøde med en eller flere klasser og med repræsentanter fra Europæisk Ungdom som paneldeltagere. 

Gå til materialet 'Tilbage til EU's vision'

Samtalesaloner: Elever debatterer kønsroller og opdragelse på reformationstiden

Med støtte fra Undervisningsministeret udviklede og afholdt YouGlobe 33 samtalesaloner med titlen ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ i forbindelse med 200-års jubilæet for Reformationen. Med udgangspunkt i to humoristiske kortfilm blev eleverne klogere på kønsroller og børneopdragelse på reformationstiden og debatterede familieliv, opdragelse og kønsroller i dag kontra på reformationstiden. 

Gå til 'Reformationen - hvad betyder den for dig'

Materiale om iværksætteri: Elever udvikler projekter til gavn for lokalområdet

Med støtte fra Undervisningsministeriet udviklede YouGlobe i samarbejde med KFUM-Spejderne i Danmark nyt gratis materiale til 10. klasses faget iværksætter. I projektet arbejder eleverne med at udvikle og gennemføre virkelige projekter, der gavner deres lokalområde. Som en del af forløbet kan skolerne få gratis besøg af en projektpilot og/eller spejderleder, der gennemfører et forløb om idéudvikling, teambuilding eller kommunikation. 

Gå til Iværksætterpiloterne.dk

Undervisningsmateriale om digital dannelse

Med støtte fra Undervisningsministeriet udviklede YouGlobe gratis undervisningsmateriale til udskolingen med titlen ’Digital Superkarma’. Materialet handler om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens trivselsregler på de sociale medier samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler. 

Gå til 'Digital Superkarma'

2016

43 folkeskoler fik besøg af mobbestop-mødet

Med støtte fra TrygFonden og 15. Juni Fonden afholdt YouGlobe i 2016 yderligere 43 mobbestop-møder (i forlængelse af de 100 mobbestop-møder året før). Møderne har bl.a. fokus på, hvad eleverne kan gøre, hvis de oplever mobning. Og det er der brug for, idet projektets trivselsmåling viste, at ca. 45 pct. af eleverne har oplevet nogen fra klassen blive mobbet, og 53 pct. af dem ikke vidste, hvad de skulle gøre ved det. 

Gå til mobbestop.dk

Materiale om forskydningen fra land til by

Med støtte fra Landdistriktspuljen under den daværende Erhvervsstyrelsen udviklede YouGlobe undervisningswebsitet 'Ung på landet'. Materialet består af elevtekster og debatspørgsmål/opgaver om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af denne udvikling samt udviklingsmuligheder og udfordringer i landdistrikterne. 

Se materialet her

Rollespil til gymnasier om EU og flygtningesituationen

Med støtte fra Europa-Nævnet udviklede YouGlobe undervisningsmaterialet ’Banke banke på Europas dør’ om det fælleseuropæiske samarbejde. I spillet agerer eleverne fem forskellige europæiske lande og får eksempelvis til opgave at fordele 120.000 flygtninge mellem sig efter en bestemt fordelingsnøgle eller diskutere, hvorvidt flygtningene skal hjælpes i nærområderne eller i de europæiske lande. 
Spillet, der følger den aktuelle flygtningesituation, har til formål at få eleverne til at sætte sig ind i andre europæiske landes baggrund og bevæggrunde for at handle, som de gør i det virkelige fælleseuropæiske samarbejde. Desuden skal de opnå en forståelse for, hvorfor svært det er så svært at nå til enighed. 

Gå til 'Banke banke på Europas dør'

Klassesæt og website om EU's 2020-plan

Med støtte fra Undervisningsministeriet og Europa-Nævnet udviklede YouGlobe websitet EU2020.dk, målrettet gymnasiet, der beskriver baggrunden for, hvorfor EU har skabt 2020-planen, og hvilke indsatsområder planen særligt retter sig mod: Beskæftigelse, klima & energi, fattigdom & social isolation, forskning & innovation samt uddannelse. 
EU2020.dk gør via baggrundsmateriale og analyser rede for, hvilke mål EU og Danmark har sat inden for de fem indsatsområder, og hvordan det går med at nå målene. Desuden bliver de fem indsatsområder behandlet via en række interviews med nogle af de mennesker, som EU’s 2020-plan retter sig mod at hjælpe. 
Til hvert indsatsområde er udarbejdet opgaver/debatspørgsmål samt en quiz, så eleverne kan teste deres viden om EU's 2020-plan. Materialet udkom desuden i bogform, så i alt 100 gymnasier kunne bestille et gratis klassesæt.

Gå til EU2020.dk

2015

Demokratimøder i anledning af Grundlovens jubilæum

Med støtte fra Grundlovspuljen afholdt YouGlobe 20 debatmøder på landets gymnasier i anledning af 100-året for Grundloven. Bølgerne gik højt, og der var god karma politikerne imellem, da de sammen med eleverne debatterede 16-års valgretsalder og racismeparagraffen. Under møderne kunne eleverne give deres mening til kende samt sende spørgsmål til politikerne via sms. 

YouGlobe undersøger unges demokratiske deltagelse

Kun fire ud af ti unge oplever selv, at de deltager i demokratiet på en eller anden måde. En af årsagerne er, at de ikke synes, de har nok viden om politik til at kunne deltage eller have politiske holdninger. Det viser en undersøgelse, som foreningen YouGlobe i 2015 gennemførte på 16 forskellige ungdomsuddannelser med i alt 1.862 deltagende elever.
Flere af de unge i undersøgelsen svarede, at de ikke er godt nok informeret til at kunne skelne mellem partierne og derfor ikke bruger deres stemmeret.
Flere af eleverne giver udtryk for, at de ville ønske, de havde mere viden om demokrati, politik og samfundsforhold og efterlyser derfor mere undervisning i disse emner, allerede fra folkeskolen. 

Dialogmøder og research-workshop for 8. klasser

Med støtte fra Kulturstyrelsen udviklede YouGlobe et demokratiprojekt for 8. klasses elever i samarbejde med Ballerup, Rødovre og Øbro-Jagtvej biblioteker. I projektet fik eleverne erfaringer med at researche og argumentere for politiske dilemmaer samt danne sig kvalficerede holdninger og argumentere for dem. Projektet involverede en gruppe frivillige unge, som var med til at udvikle det, samt unge fra Ballerup Herlev Produktionsskole, der producerede to kortfilm, som blev debatteret på tre dialogmøder for 8. klasses elever. Som del af projektet kunne eleverne deltage i en kronik-workshop hos Politikens debattør- og kritikerskole. 

 

Mobbestop-møder på 100 folkeskoler

Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 mobbestop-møder med titlen ’Bland dig IKKE udenom’ for mellemtrinnet på landets skoler. Møderne, der blev udviklet med mobbefaglig bistand fra Red Barnet, havde fokus på at give eleverne nogle værktøjer til at sige fra over for mobning og hjælpe andre, der bliver udsat for mobning.

I møderne indgik tre kortfilm, der viser nogle konkrete mobbesituationer, som eleverne skal debattere. De fik desuden mulighed for at fortælle om deres egne oplevelser med mobning ved at sende anonyme sms’er op til en storskærm, ligesom eleverne anonymt kunne svare på spørgsmål om mobning. Op mod 12.500 elever deltog i et mobbestop-møde. Konceptet består desuden af diverse undervisningsmateriale. 

2014

Materiale til gymnasier om at være ung i Europa

Med støtte fra Europa-Nævnet udviklede YouGlobe websitet ’Ung i Europa’ – et undervisningssite, der i forlængelse af Europa-Parlamentsvalget 2014 skulle styrke danske unges europæiske identitet samt forståelse for de problemstillinger, som behandles i EU-regi eller diskuteres på europæisk plan, og som er særligt relevante for dem selv, fx ungdomsledighed.

Sitet sætter fokus på, hvordan forskellige problemstillinger kommer til udtryk i forskellige europæiske lande, fx hvordan ungdomsledighed påvirker unge i henholdsvis Spanien, England og Danmark.

Gå til Ung i Europa

Materiale om det danske velfærdssystem til sprogskoler

Med støtte fra Undervisningsministeriet udviklede YouGlobe i 2014 et undervisningsforløb om det danske demokrati og velfærdssystem til undervisning på sprogcentre. Målgruppen er voksne udlændinge, der via undervisningsforløbet med navnet ”Demokratipakken” får indblik i, hvordan det danske demokrati er bygget op og fungerer i praksis. Da det danske demokrati hviler på ytringsfrihed og en aktiv debatkultur, er Demokratipakken bygget op om en række kortfilm, der illustrerer nogle politiske dilemmaer, som kursisterne efterfølgende skal debattere aktivt og tage stilling til. Et af emnerne er, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for. Materialet lægger op til en debat om nogle af de ydelser, der betales over skatten, og inddrager dimensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed.

Gå til 'Demokratipakken'

2013

De unges folkemøde – debat om ungdomsarbejdsløshed

Op mod 200 unge sejlede under Folkemødet på Bornholm til Christiansø for at diskutere problemerne om ungdomsledighed og unges indflydelse på samfundet. Ungdomsmødet var arrangeret af YouGlobe i samarbejde med 3F Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Vallekilde Højskole, Netværket Af Ungdomsråd og UP Ungdomsproduktion. Blandt de øvrige deltagere var repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors, Yngre Sagen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstre Ungdom, HK Ungdom, Det danske spejderkorps, tre ungdomsskoler, SF Ungdom, 3F Ungdom og Dansk Metal Ungdom. Ungdomsmødet var finansieret af EU-programmet Aktive Unge og Foreningen Roskilde Festival. Arrangmentet mundede ud i fem konkrete anbefalinger til, hvordan man kan løse ungdomsledigheden. Projektet var støttet af EU-programmet Aktive Unge og Roskilde Fonden. 

De unges valgmøde i samarbejde med Danske Regioner

YouGlobe afholdt på Folkemødet i 2013 ’De unges valgmøde’ i samarbejde med Danske Regioner. Under valgmødet bliver der diskuteret, stemt og taget stilling til en række dilemmaer, som regionspolitikerne sidder med til daglig. Deltagerne kunne både stemme og stille spørgsmål via deres mobiltelefoner og bedømme politikernes argumenter i løbet af valgmødet.

Både politikere og deltagere blev bl.a. stillet over for dilemmaet, om man skal prioritere at bruge penge på særligt talentfulde unge eller hellere støtte unge, der er i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Et andet dilemma var, om man skal prioritere at bruge penge på ungdomscafeer på landets hospitaler eller hellere flere behandlingspladser til unge med spiseforstyrrelser.

100 valgmøder på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Danske Regioner

I samarbejde med Danske Regioner afholdt foreningen YouGlobe i 2013 i alt 100 valgmøder på landets ungdomsuddannelser op til kommunal- og regionsvalget. Formålet var at motivere unge førstegangsvælgere til at bruge deres stemmeret. Op mod 20.000 elever deltog i møderne, der viste de unge, at regionspolitik i høj grad handler om deres egen hverdag og fremtid. For eksempel har det stor betydning for eleverne, om bussen stopper tæt ved gymnasiet, om der mangler uddannelsestilbud til særligt kvikke elever, og hvordan vi hjælper frafaldstruede elever med at gennemføre deres uddannelse. i dialogmøderne indgik kortfilm om regionspolitiske emner og et sms-system, så eleverne kunne deltage anonymt i debatten. Ved hvert møde deltog 3-5 regionspolitikere. 

20 valgmøder for nydanskere i samarbejde med Integrationsministeriet

I samarbejde med daværende Social- og Integrationsministeriet afholdt YouGlobe i 2013 i alt 20 valgmøder for nydanskere som en del af den landsdækkende kampagne 'Alles Valg'. Formålet var at motivere deltagerne til at bruge deres stemmeret ved at synliggøre, at de beslutninger, politikerne tager, har betydning for deres egen hverdag, og at det ikke er ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. Valgmøderne var bygget op om fire kortfilm om en række konkrete dilemmaer, som både politikere og deltagere skulle tage stilling til og stemme om via sms. Dilemmaerne handlede om skoler/daginstitutioner, ældrepleje, udsatte boligområder og beskæftigelse. Ved møderne deltog 4-6 lokalpolitikere.

Kampagnens evaluering viste, at YouGlobes dialogmøder overordnet set har haft en positiv virkning i forhold til målgruppen: “Møderne har formået at inddrage deltagerne på en aktiv og innovativ måde. Særligt brugen af digitale virkemidler tiltaler målgruppen; både når det handler om fokus på debatemnet og i interaktionen deltagere og politikere imellem. Desuden bidrager møderne til en øget interesse og ny viden hos målgruppen.

2012

YouGlobe stiftes som forening

Med støtte fra Undervisningsministeriet stiftes foreningen YouGlobe, der var tænkt som et digitalt talerør, hvor 13-19 årige kunne skabe og formidle egne nyheder, debatter, afprøve politiske budskaber, statements og i det hele taget styre deres eget univers baseret på moderne, social kommunikation. Afsættet var den enorme interesse for politik og journalistik blandt unge i folkeskolen, på efterskoler, gymnasier mm.